Wysiłki modernizacyjne w Dwudziestoleciu

Trudno ustrzec się wrażenia, że polityka gospodarcza i społeczna w okresie 20-lecia nie była podporządkowana klarownej koncepcji. Była raczej wypadkową stereotypowych przekonań elit rządzących i ich uwikłań zarówno w bieżące sytuacje, jak i interesy różnych grup i środowisk. Takiemu „stylowi” polityki gospodarczej z pewnością sprzyjały uwarunkowania tkwiące w systemie politycznym.

Bugaj: Na gospodarczych peryferiach

Odpowiedź na pytanie, czy Polska zajmuje pozycję peryferyjną w znacznej mierze zależy od rozumienia tego stanu. Jest na ten temat obszerna literatura, którą znam tylko w małej części. Przyjmuję tu generalnie – lekceważąc własną ignorancję – że peryferyjność wiąże się z charakterem gospodarki , a szczególnie z zależnością rozwojową danego kraju od procesów gospodarczych w innym kraju (lub ich grupie)