Kultura i Natura

List do Premier Beaty Szydło

AUTOR

List

Warszawa, 05.01.2017 r.

Pani Beata Szydło
Prezes Rady Ministrów

Szanowna Pani Premier,

w imieniu organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządów, instytucji naukowych i ekspertów ochrony środowiska podpisanych pod niniejszym listem, jako reprezentanci społeczeństwa obywatelskiego, zwracamy się z apelem o niedokonywanie zmian w przepisach ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy Prawo ochrony środowiska w wersji zaproponowanej przez Ministerstwo Środowiska w listopadzie 2016 roku.

Polska jest krajem, który odniósł niezwykły sukces ekologiczny, co wielokrotnie podkreślał obecny Minister Środowiska Jan Szyszko. W ciągu ostatnich 27 lat rozwiązano wiele istotnych problemów ochrony środowiska, znacząco zmniejszono emisję wielu zanieczyszczeń i wzmocniono ochronę przyrody ojczystej. Stało się to możliwe dzięki stworzeniu nowoczesnego, apolitycznego systemu zarządzania zasobami przyrodniczymi i zaangażowaniu obywateli naszego kraju działających w ramach organizacji pozarządowych i samorządów. Proponowane zmiany spowodują, że ten wielki dorobek ulegnie degradacji.

Największym zagrożeniem związanym z proponowanymi zmianami będzie zablokowanie w Polsce korzystania z funduszy europejskich przeznaczonych na wszystkie inwestycje wymagające procedury ocen oddziaływania na środowisko. Dotyczy ona bardzo wielu rodzajów przedsięwzięć wymagających dofinasowania ze strony UE. Jest to spowodowane nieuzasadnionym i zbyt daleko idącym, niezgodnym z normami prawa europejskiego i Konwencji z Aarhus (Polska jest jej stroną), ograniczeniem możliwości udziału organizacji pozarządowych w postępowaniach w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wprowadzenie zaproponowanych zmian doprowadzi także do tego, że polskie rodziny i lokalne społeczności staną się bezradne wobec planów wielkich korporacji. Dobro, jakim jest ojczysta przyroda, zostanie poważnie zagrożone, bez możliwości kontroli społecznej nad postępowaniem inwestorów.

Poprawa jakości środowiska w Polsce nie byłaby możliwa bez zaangażowania samorządów lokalnych i regionalnych. Dzięki ustaleniu priorytetów działań na tym poziomie i współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej było możliwe przeprowadzenie tysięcy projektów zmniejszających presję na środowisko przyrodnicze. Proponowane zmiany poprzez przeniesienie zarządzania Wojewódzkim Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na szczebel centralny radykalnie zablokują skuteczne działania samorządów lokalnych i zmniejszą ich gotowość do prowadzenia działań w tym obszarze.

Zwracamy także uwagę, że wprowadzenie proponowanych zmian oznacza brak kontroli nad działaniem Lasów Państwowych. Podmiot ten zarządza dobrem ogólnospołecznym, jakim są polskie lasy, zajmujące niemal 30% powierzchni kraju. Proponowane zmiany ograniczą możliwość nie tylko prowadzenia publicznej i społecznej kontroli nad gospodarką leśną, ale również swobodnego korzystania z lasów milionom Polaków. Jest to bowiem projekt faktycznego „sprywatyzowania” dóbr publicznych przez jedno przedsiębiorstwo.

Pani Premier, wobec wielkich wyzwań, jakie w XXI wieku stoją przed ochroną środowiska, istniejący system zarządzania środowiskiem może i powinien być poprawiany oraz ulepszany. Wymaga to jednak szerokiej debaty publicznej, zaangażowania ekspertów i interesariuszy reprezentujących różne interesy, w tym samorządów lokalnych i organizacji społecznych. Tryb przedstawienia i zakres omawianych zmian w ustawach dotyczących systemu ochrony środowiska nie spełnia tych warunków i zamiast przyczynić się do poprawy skuteczności działań we wspomnianym zakresie doprowadzi do pogłębienia dezintegracji i degradacji tego systemu.

Z poważaniem:

1. Anna Amirowicz, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński

2. mgr inż. Karolina Anwajler, doktorant Instytut Architektury Krajobrazu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

3. prof. dr hab. Andrzej Baranowski, emerytowany prof. Politechniki Gdańskiej, prof. Sopockiej Szkoły Wyższej

4. dr hab, Adam Barcikowski, emerytowany prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

5. Piotr Barczak, Europejskie Biuro Ochrony Środowiska

6. dr hab. Maciej Bartos, prof. UŁ, Katedra Badania Różnorodności Biologicznej, Dydaktyki i Bioedukacji, Uniwersytet Łódzki

7. Robert Biedroń, prezydent miasta Słupska

8. Piotr Bielski, socjolog, prezes Fundacji Jogini Śmiechu

9. Aleksandra Bilewicz, redaktorka naczelna czasopisma „Nowe Peryferie”

10. Dorota Bonk-Hammermeister, filozof, prezes zarządu Stowarzyszenia Prawo do Miasta, Poznań

11. Monika Brodzka, prezes Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Architektów
Krajobrazu

12. Maria Jolanta Brykczyńska, prezes Stowarzyszenia na rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko” w Lubochni

13. Sławomir Brzózek, prezes zarządu Fundacji Nasza Ziemia

14. Beata Budzik, Małopolskie Towarzystwo Oświatowe

15. dr Dariusz Bukaciński, prezes zarządu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP)

16. dr inż. Sławomir Chmielewski, pracownik naukowy

17. dr hab. Damian Chmura, prof. ATH, Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska ATH w Bielsku-Białej

18. dr hab. Jarosław Chyb, Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

19. dr hab. Przemysław Chylarecki, prof. nadzw., Muzeum i Instytut Zoologii, Polska Akademia Nauk; Fundacja Greenmind

20. Paulina Chyrc, obywatelka

21. Magdalena Ciepielewska, obywatelka

22. dr Agata Cieszewska, Katedra Architektury Krajobrazu SGGW, wiceprzewodnicząca Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu

23. Michał Cieślik, DUET Sp. J. Konopka, Pełka

24. Robert Cyglicki, dyrektor Fundacji Greenpeace Polska

25. dr hab. Jarosław Czochański, prof. UG, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański

26. Monika Czuchra, Zakład Ekologii Behawioralnej, Instytut Biologii Środowiskowej, Uniwersytet Wrocławski

27. dr Beata Czyż, Uniwersytet Wrocławski

28. dr Zygmunt Dajdok, Zakład Botaniki, Instytut Biologii Środowiskowej, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski

29. dr Piotr Dąbrowski, przewodniczący Komisji Ochrony Przyrody Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie

30. dr Alicja Derkowska, Małopolskie Towarzystwo Oświatowe

31. Katarzyna Dmochowska, specjalista ds. ochrony środowiska

32. prof. dr hab. inż. Andrzej Drabiński, emerytowany prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu

33. dr Ewa Drąg-Kozak, Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

34. dr hab. Małgorzata Duda, Zakład Endokrynologii, Instytut Zoologii, Uniwersytet Jagielloński

35. Magdalena Dul-Komosińska, prezes zarządu Fundacji WWF Polska

36. dr Piotr Dwojacki, WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Stowarzyszenie Gdańsk Obywatelski

37. Ewa Dziekońska, Eko-Kobieta Roku 2016 w województwie śląskim

38. prof. zw. dr hab. Wiesław Fałtynowicz, Uniwersytet Wrocławski

39. Przemysław Filar, prezes Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia

40. dr hab. Izabella Franiel, Katedra Ekologii, Uniwersytet Śląski

41. Artur Furdyna, Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy

42. Joanna Furmaga, prezes Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

43. Radosław Gawlik, prezes Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA

44. Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego

45. Hanna Gill-Piątek, aktywistka miejska, działaczka społeczna, ekspertka z zakresu rewitalizacji miast

46. Jakub Jerzy Gogolewski, obywatel

47. Grzegorz Gołębniak, Zielona Ewolucja

48. Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich

49. mgr inż. arch. Małgorzata Grabowska-Snarska, Stowarzyszenie OKOLICA

50. dr Maciej Grabowski, były minister środowiska

51. prof. dr hab. Adam Grobler, Instytut Filozofii UO, Komitet Nauk Filozoficznych, Polska Akademia Nauk

52. Urszula Grochowska, obywatelka

53. Andrzej Grochowski, obywatel

54. prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński

55. Paweł Grzybowski, członek zarządu Klubu Gaja

56. dr Justyna Gutowska, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński

57. Roman Guziak, prezes Stowarzyszenia Ekologicznego „Etna”

58. dr Izabela Hajdamowicz, Katedra Zoologii, Instytut Biologii Uniwersytet Przyrodniczo–Humanistyczny w Siedlcach

59. Paweł Augustynek Halny, Przyjaciele Raby / Przyjaciele Dunajca

60. dr Lucyna Hałupka, Stacja Ornitologiczna, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski

61. Jerzy Hardie-Douglas, burmistrz miasta Szczecinek

62. Marcin Harembski, Społeczny Monitor Atomowy

63. Health and Environment Alliance (HEAL)

64. prof. dr hab. Jacek Herbich, emerytowany prof. Uniwersytetu Gdańskiego

65. Arnold Hochuł, obywatel

66. prof. dr hab. Lilla Hryniewiecka, emerytowany prof. zwyczajny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

67. dr Ewa Jabłońska, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

68. Karolina Jabłońska-Stanek, architekt krajobrazu

69. dr Marcelina Janik, Zakład Biochemii Glikokoniugatów, Instytut Zoologii, Uniwersytet Jagielloński

70. dr hab. Tomasz Janiszewski, Katedra Badania Różnorodności Biologicznej, Dydaktyki i Bioedukacji, Uniwersytet Łódzki

71. Edyta Jaroszewska-Nowak, Ekoland Oddział Zachodniopomorski

72. Michał Jaśkiewicz, CEO i fundator Ansee Consulting

73. prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler, kierownik Zespołu Ochrony Atmosfery, Politechnika
Warszawska

74. dr Łukasz Kaczmarek, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

75. Danuta Kaczyńska, dyrektor sekretariatu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP)

76. dr hab. Łukasz Kajtoch, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt, Polska Akademia Nauk w Krakowie

77. Natalia Kalata, DUET Sp. J. Konopka, Pełka

78. dr Anna Kalinowska, członek Komisji Edukacji i Komunikacji Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody

79. inż. Aleksandra Kamińska-Popek, Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

80. Jarosław Kapsa, pracownik samorządowy, Częstochowa

81. dr hab. inż. Zbigniew M. Karaczun, prof. SGGW, Katedra Ochrony Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

82. dr Andrzej Kassenberg, współzałożyciel Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju, wiceprzewodniczący Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko

83. dr Stanisław Kędzia, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk

84. Barbara Kijewska, adiunkt, Instytut Politologii, Uniwersytet Gdański

85. prof. dr hab. inż. Janusz Kindler, były dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska

86. mgr inż. Artur Klaczak, Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

87. dr Beata Klimek, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński

88. prof. dr hab. Hanna Kmita, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

89. Beata Kojtek, członek zarządu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP)

90. Witalis Konopka, DUET Sp. J. Konopka, Pełka

91. Jadwiga Kopeć, wiceprezes Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Wschodnio-Pomorskiego

92. dr hab. Paweł Koperski, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

93. dr Julita Korczyńska, Pracownia Etologii, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego

94. mgr Barbara Korwel-Lejkowska, Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański

95. dr hab. Wiktor Kotowski, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, Stowarzyszenie Centrum Ochrony Mokradeł

96. Beata Kowalska, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński

97. dr Maciej Kozakiewicz, Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła

98. Dariusz Kozerawski, obywatel

99. Jarosław Krajewski, wiceprezes zarządu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP)

100. dr hab. Paulina Kramarz, adiunkt, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński

101. dr hab. inż. Andrzej Kraszewski, prof. PW, były minister środowiska

102. dr Jarosław Krogulec, kierownik ds. ochrony przyrody w Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków (OTOP)

103. dr hab. Jakub Kronenberg, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

104. Zenon Kruczyński, koalicja Niech Żyją!

105. Irena Krukowska-Szopa, prezes Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”

106. Mariusz Krynicki, inspektor ds. leśnictwa i ochrony środowiska, Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

107. Miłka Księska, obywatelka

108. Dominik Księski, przedsiębiorca

109. dr hab. Daniel Kubisz, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt, Polska Akademia Nauk w Krakowie

110. Jacek Kucharczyk, prezes zarządu Instytutu Spraw Publicznych

111. dr Ryszard Kulik, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

112. prof. dr hab. Zbigniew W. Kundzewicz, Instytut Środowiska Rolnego i Leśnego, Polska Akademia Nauk, członek korespondent PAN

113. Krzysztof Kus, dyrektor Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

114. Bartosz Kwiatkowski, dyrektor Fundacji Frank Bold

115. dr Marta Labocha-Derkowska, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński

116. dr Witold Lenart, członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska

117. Ewa Leś, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA

118. Piotr Lewandowski, Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych

119. mgr Wojciech Lewandowski, Nature Service, Wrocław

120. Elżbieta Lubomska-Skrzypczak, obywatelka

121. dr Edyta Łaszkiewicz, pracownik naukowy

122. Jadwiga Łopata, laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel)

123. dr hab. inż. Ewa Łuszczek-Trojnar, Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

124. Beata Maciejewska, pełnomocniczka prezydenta miasta Słupska ds. zrównoważonego rozwoju i zielonej modernizacji miasta

125. dr inż. Bartosz Macikowski, Politechnika Gdańska

126. Waldemar Madej, GEOS consulting Zakład Ochrony Środowiska, były członek mazowieckiej, regionalnej Komisji OOS

127. dr. rer. nat. Magdalena Main-Knorn, German Aerospace Center Earth Observation Center

128. Wanda Majewska, Partia Zieloni

129. Konrad Malec, ornitolog i herpetolog

130. Karolina Maliszewska, prezeska Fundacji Sendzimira

131. Duśka Markowska-Resich, reżyserka filmowa, teatralna i operowa

132. Jolanta Matiakowska-Karmańska, dziennikarka, Klub Publicystów Ochrony Środowiska

133. dr Miłosz A. Mazur, Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością, Uniwersytet Opolski

134. Lech Mergler, publicysta i wydawca, prezes zarządu federacji Kongres Ruchów Miejskich

135. miasto Słupsk

136. miasto stołeczne Warszawa

137. dr Łukasz Michalczyk, Instytut Zoologii, Uniwersytet Jagielloński

138. Joanna Mieszkowicz, prezes zarządu Fundacji Aeris Futuro

139. prof. dr hab. Tomasz Mikołajczyk, koordynator naukowy, Fundacja Salmonidae, Pracownia Ekspertyz i Badań Ichtiologicznych PEBI

140. dr Andrzej Mikulski, Uniwersytet Warszawski

141. dr Małgorzata Mitrus, Uniwersytet Opolski

142. dr Sławomir Mitrus, Uniwersytet Opolski

143. dr Józef Musiał, biolog

144. Kamila Musiatowicz, Fundacja alter eko

145. prof. dr hab. inż. Marek Nawalany, kierownik Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska, Politechnika Warszawska

146. prof. dr hab. Wojciech Niedbała, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

147. dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak, dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; prezes Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (SPAK)

148. Hanna Niedźwiecka-Pasternak, architekt krajobrazu

149. mgr inż. arch. kraj. Tomasz Niewczas, założyciel i administrator Projektu Zielony Żoliborz

150. Zdzisław Nitak, Fundacja GAP Polska, Plan Globalnego Działania na rzecz Ziemi

151. dr hab. Arkadiusz Nowak, prof. Uniwersytetu Opolskiego

152. Beata Nowak, członkini zarządu Fundacji Zielone Światło, redaktor naczelna „Zielonych Wiadomości”

153. dr inż. Michał Nowak, Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

154. dr hab. Tomasz Jan Nowak, emerytowany prof. UWr i UP we Wrocławiu, emerytowany dyrektor
Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego

155. prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki, były minister środowiska, założyciel i prezes Fundacji EKOFUNDUSZ

156. dr hab. Piotr Nowicki, adiunkt, Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego

157. Jakub Nowotarski, prezes Stowarzyszenia Akcja Miasto

158. dr Janusz Okrzesik, były poseł i senator, samorządowiec, Akademia Ignatianum

159. dr hab. Ziemowit Olszanowski, prof. UAM, Zakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

160. Michał Olszewski, dziennikarz

161. Michał Olszewski, zastępca prezydenta miasta stołecznego Warszawy

162. dr hab. Anna Orczewska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Ekologii, Uniwersytet Śląski

163. Beata Orłowska, Stacja Ornitologiczna, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski

164. Ewa Karolina Osowska, prezes Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego

165. Wojciech Owczarz, prezes zarządu Fundacji Ekologicznej ARKA

166. Danuta Pająk-Bener, prezes Polskiego Klubu Ekologicznego

167. dr Agnieszka Pajdak-Stós, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński

168. dr Jerzy Parusel, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska

169. Zofia Pasternak-Wietrzna, prezes zarządu Fundacji Planeta

170. mgr Alicja Pawelec, Zakład Hydrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

171. dr hab. inż. Jan Piekarczyk, prof. UAM, Zakład Kartografii i Geomatyki, Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

172. dr Barbara Pietrzak, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

173. prof. dr hab. Joanna Pijanowska, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

174. Emilia Piotrowska, Warszawski Alarm Smogowy

175. Grzegorz Piskalski, prezes zarządu Fundacji CentrumCSR.PL

176. dr Monika Podgórska, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

177. Ewa Podlesińska, Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski

178. Ewa Podolska, dziennikarka, Radio TOK FM

179. dr hab. Władysław Polcyn, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

180. Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”

181. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Popek, kierownik Katedry Ichtiobiologii i Rybactwa, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

182. dr hab. Jarosław Popiel, prof. UP, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

183. Marcin Popkiewicz, analityk megatrendów, autor portalu Ziemia na rozdrożu

184. mgr inż. Anna Popów-Nowicka, Arboretum – Ośrodek Badań Dendrologicznych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

185. dr hab. Małgorzata Prajer, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt, Polska Akademia Nauk w Krakowie

186. dr Zofia Prokop, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński

187. prof. dr hab. Ewa Przyboś, Instytut Systematyki i ewolucji Zwierząt, Polska Akademia Nauk w Krakowie

188. dr hab. Roman Przymusiński, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

189. mgr inż. Jowita Pyszczek, Instytut Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

190. prof. dr hab. Elżbieta Pyza, prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika

191. dr hab. Zofia Rączkowska, prof. IGiPZ PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk

192. Jakub Rok, pracownik naukowy Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Uniwersytet Warszawski

193. Ewa Romanow-Pękal, prezes zarządu Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa

194. Michał Rosa, obywatel

195. sir Julian Rose, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC)

196. dr Zuzanna M. Rosin, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

197. dr inż. Edyta Rosłon-Szeryńska, Katedra Architektury Krajobrazu, SGGW w Warszawie, radna gminy Wilga, powiat garwoliński

198. dr hab. Adam Rostański, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Uniwersytet Śląski

199. dr inż. arch. Tomasz Rozwadowski, prezes Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Wschodnio–Pomorskiego

200. dr Anna Rusińska, botanik

201. Piotr Rymarowicz, prezes zarządu Towarzystwa na rzecz Ziemi

202. prof. dr hab. Barbara Rzebik-Kowalska, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt, Polska Akademia Nauk w Krakowie

203. dr hab. inż. arch. Aleksandra Sas-Bojarska, prof. PG, Przewodnicząca Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Gdańsku

204. dr hab. Edyta Sierka, specjalista ochrony środowiska. Uniwersytet Śląski

205. dr inż. Daniel Skarżyński, Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”

206. dr Michał Skóra, pracownik naukowy

207. prof. dr hab. Piotr Skubała, Katedra Ekologii, Uniwersytet Śląski

208. dr Jarosław F. Słoń, biolog ewolucyjny, ekolog, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

209. Krzysztof Smolnicki, prezes zarządu Fundacji EkoRozwoju

210. Ewa Smuk-Stratenwerth, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalnego ZIARNO

211. Robert Sobolewski, doktorant Instytutu Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

212. dr hab. inż. Magdalena Socha, Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

213. prof. dr hab. Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk, Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

214. Maria Staniszewska, skarbnik Polskiego Klubu Ekologicznego

215. dr Wojciech Staszek, Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański

216. mgr inż. Aleksandra Staszewska, doktorant w Instytucie Architektury Krajobrazu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

217. Iwona Stawowczyk, biolog

218. dr Krzysztof Stawowczyk, biolog i botanik

219. Patrycja Stefańska, architekt krajobrazu

220. prof. dr hab. Piotr Stepnowski, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, Uniwersytet Gdański

221. dr Marcin Stoczkiewicz, Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi

222. Stowarzyszenie My-Poznaniacy

223. Stowarzyszenie Ochrony Przyrody Smogorniak

224. dr inż. Marzena Suchocka, Katedra Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

225. prof. dr inż. Wojciech Suchorzewski, Politechnika Warszawska

226. Ewa Sufin-Jacquemart, Fundacja Strefa Zieleni

227. Paweł Sulik, dziennikarz, Radio TOK FM

228. Jolanta Swinarska, prezes Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew

229. prof. dr hab. Ewa Symonides, była przewodnicząca Państwowej Rady Ochrony Przyrody, była główny konserwator przyrody, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska

230. dr inż. Paweł Szczerbik, Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

231. Wanda Szcześniak, obywatelka

232. Joanna Szczęśniak-Wesołowska, geolog

233. dr Anna Szczuka, Pracownia Etologii, Instytut Biologii Doświadczalnej

234. Dariusz Szwed, Zielony Instytut

235. Wojciech Szymalski, prezes Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju

236. Czesław Śleziak, były minister środowiska

237. mgr inż. Małgorzata Świąder, Katedra Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczy we
Wrocławiu

238. prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Uniwersytet Śląski

239. Wiesław Tomaszewski, prezes Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Pomorsko-Kujawskiego

240. dr inż. Piotr Topiński, dziennikarz, Portal Opinii

241. Aleksandra Walczyńska, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński

242. dr inż. Ewa Walter, Instytut Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

243. mgr inż. Agata Wałek, architekt krajobrazu, dendrolog

244. prof. dr hab. Jerzy Weber, dyrektor Instytutu Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

245. Maria Weber, członek zarządu Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Wschodnio-Pomorskiego

246. dr inż. Marta Weber-Siwirska, adiunkt w Instytucie Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, prezes Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”

247. prof. dr hab. January Weiner, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński

248. Andrzej Wesołowski, geolog

249. prof. dr hab. Tomasz Wesołowski, Pracownia Biologii Lasu, Uniwersytet Wrocławski

250. prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski, Instytut Oceanologii, Polska Akademia Nauk w Sopocie

251. Michał Wilczyński, były wiceminister środowiska

252. dr Marta Wiśniewska, obywatelka

253. Grzegorz Wojsław, Komisja Zarządzania Ekosystemami, Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN)

254. Krzysztof A. Worobiec, Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur „Sadyba”

255. Piotr Woźnicki, Ekoland Zarząd Główny

256. mgr inż. Agnieszka Wójcik, Zakład Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Rzeszowski

257. dr inż. Katarzyna Wróblewska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

258. dr inż. Roman Wróblewski, Politechnika Wrocławska

259. dr hab. Dariusz Wysocki, prof. US, Instytut Badań nad Bioróżnorodnością, Uniwersytet Szczeciński

260. Maciej Zacher, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

261. dr Marta Zakrzewska, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński

262. Ryszard Zakrzewski, były dyrektor Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, zastępca przewodniczącego Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko

263. Beata Zielińska-Tubacka, obywatelka

264. dr hab. Jan Zarzycki, prof. UR, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

265. dr inż. Monika Ziemiańska, Instytut Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

266. Aleksandra Zienkiewicz, przewodnicząca Stowarzyszenia Ochrony Drzew „miasto Drzew”

267. dr hab. Marcin Zych, Uniwersytet Warszawski

268. dr hab. inż. Barbara Żarska, prof. SGGW, kierownik Katedry Ochrony Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

269. dr hab. Roman Żurek, Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk w Krakowie

270. prof. dr hab. Tomasz Żylicz, Uniwersyt

Zdjęcie: Pixabay

drukuj

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *